Huurvoorwaarden

Bruno Car Rental

Versie april 2020

Group Bruno NV, Kruisbosstraat 16/21, 3740 BILZEN (hierna genoemd “Bruno Car Rental”, “wij”, “ons” of “onze”) verhuurt het voertuig (waaronder enig vervangend voertuig) aan u krachtens deze huurovereenkomst, inhoudende deze voorwaarden en bepalingen alsmede de informatie en voorwaarden in het door u ondertekende huurformulier (“Huurcontract”) en in dit document (“Huurvoorwaarden”). Bij het aangaan van deze huur aanvaardt u de voorwaarden van de huurovereenkomst en bevestigt u dat u deze stipt zal naleven.

 1. Aard van deze overeenkomst
  De rechten en verplichtingen als vervat in deze huurovereenkomst bepalen uw gebruik van ons voertuig en zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. U erkent dat het voertuig onze eigendom is en dat iedere poging tot overdracht of onderverhuur door ieder ander dan door ons nietig is. Wij verlenen u uitsluitend toestemming het voertuig te gebruiken volgens de voorwaarden van deze huurovereenkomst.
 2. Wie mag het voertuig besturen
  1. Het voertuig dient uitsluitend door uzelf te worden bestuurd of door enige andere persoon aan wie wij vooraf toestemming hebben verleend en die aan de het huurformulier is toegevoegd. Tevens stemt u ermee in dat u niemand zult toestaan, daaronder begrepen uzelf, het voertuig te besturen, die:
   1. niet voldoet aan onze minimumeisen met betrekking tot leeftijd (25 jaar) en het bezitten van een geldig rijbewijs (min 1 jaar oud) als aangegeven voor het relevante tarief of anderszins door ons bekendgemaakt; of
   2. oververmoeid is of onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of enige andere legale of illegale stof die van invloed kan zijn op de rijvaardigheid of het reactievermogen.
  2. Indien het voertuig in weerwil van deze bepalingen toch gebruik wordt, zal elke schade die door dit gebruik wordt veroorzaakt, integraal worden verhaald op de bestuurder en/of de huurder die solidair en in solidum gehouden zijn tot deze schade.
 3. Afhalen, aflevering en inleveren
  1. Wij zullen het voertuig aan u afleveren in goede algehele en werkende staat, voorzien van alle benodigde documenten, onderdelen en accessoires.
  2. U stemt ermee in het voertuig in dezelfde staat bij ons in te leveren als waarin u het heeft gehuurd, afgezien van de normale slijtage, met dezelfde documenten, onderdelen en accessoires, op de locatie en op de datum en tijd als in deze huurovereenkomsten vermeld.
  3. U en wij zullen de staat van het voertuig controleren bij aanvang van de huur en bij inlevering van het voertuig. Een vertegenwoordiger van Bruno Car Rental zal een verslag opmaken van overeengekomen eventuele defecten. U erkent dat u gedurende de huur verantwoordelijk zult zijn voor alle verlies of schade van/aan het voertuig, alsook de daarbij horende documenten, onderdelen of accessoires.
  4. Het voertuig dient op de overeengekomen locatie tijdens de normale openingstijden van de betreffende locatie bij Bruno Car Rental te worden ingeleverd. Indien u het voertuig buiten deze uren terugbrengt dan dient u zich te houden aan de instructies inzake het inleveren buiten de openingstijden van de betreffende locatie en blijft u volledig aansprakelijk voor het voertuig totdat de locatie weer opengaat. Indien u zich niet aan de instructies houdt, dan blijft u volledig verantwoordelijk voor het voertuig totdat wij weer over het voertuig kunnen beschikken. Indien de wagen wordt afgeleverd aan een locatie, die geen Bruno Car Rental ondersteund, wordt er een ophaling kost van minimum 250 euro aangerekend.
  5. Indien wij op enig moment zijn overeengekomen dat u het voertuig mag inleveren op een andere plaats dan een verhuurlocatie van Bruno Car Rental, of indien wij zijn overeengekomen het voertuig op te halen, dan blijft u volledig verantwoordelijk voor het voertuig totdat wij het hebben opgehaald.
  6. Onze huurtarieven worden berekend op basis van perioden van 4 uur en 24 uur vanaf de aanvang van de huur. Indien u voertuig niet inlevert op het overeengekomen inlever- of ophaalpunt op of voor de in het huurformulier vermelde tijd, dan wordt een extra huurdag in rekening gebracht volgens het betreffende dagtarief, daaronder begrepen de kosten voor mogelijk genomen opties, voor iedere dag of deel van een dag dat de auto te laat wordt ingeleverd. Deze extra kosten zijn afhankelijk van mogelijk extra gegunde tijd voor het inleveren (‘respijtdagen’) die met voorafgaande toestemming door ons is toegekend of overeenstemt met ons geldende beleid (vraag de verhuurlocatie om de details).
  7. U gaat ermee akkoord dat wij gerechtigd zijn u de redelijkerwijs berekende extra kosten in de rekening te brengen indien het voertuig bij inleveren, afgezien van normale slijtage, meer dan de standaard reiniging vereist om terug te brengen in de staat van voor het verhuur.
  8. Het gehuurde voertuig kan op ieder ogenblik door de verhuurder op kosten van de huurder teruggenomen worden, waar het zich bevindt, van het ogenblik dat de overeengekomen huurperiode overschreden is, of de huurder in gebreke blijft inzake betaling of indien de verhuurder de huurder verdenkt van onwettige handelingen, zelfs indien deze geen tussenkomst van de Rechtbank vergen. De verhuurder schuift alle verantwoordelijkheid van zich af voor schade, voortvloeiend uit dergelijke terugwinning van het voertuig en is in dat geval niet verantwoordelijk voor enig voorwerp of materie dat zich nog zou bevinden in het voertuig.
 4. Uw aansprakelijkheid bij verlies of schade
  1. Uitsluitend behoudens beperking krachtens uw aanvaarding van een van de opties als gespecificeerd in paragraaf 4.2, houden wij u aansprakelijk voor alle redelijke verliezen en kosten welke door ons worden geleden in geval van verlies, schade aan of diefstal van het voertuig, de onderdelen of accessoires ervan, veroorzaakt gedurende de huurperiode. Uw aansprakelijkheid kan omvatten: reparatiekosten, waardeverlies van het voertuig, verlies van huurinkomsten, sleep- en bewaarkosten, boetes of heffingen evenals alle administratiekosten ter dekking van onze kosten voor het verwerken van enige claim als gevolg van schade veroorzaakt aan het voertuig tenzij de verantwoordelijkheid voor de schade bij ons ligt of indien door een derde of diens verzekeraar is vastgesteld dat deze bij die derde partij ligt. De huurder staat in voor het bewijs dat de verantwoordelijkheid voor de schade en verliezen niet bij hem is gelegen. Bij schade zullen wij ons naar beste kunnen inspannen het voertuig zo spoedig mogelijk te repareren. Wij zullen u niet aansprakelijk houden voor enige (meer)kosten indien het verlies of de schade een direct gevolg is van nalatigheid of tekortkoming op deze huurovereenkomst onzerzijds.

   Deze optionele dekkingen zijn achteraan bij de bijkomende voorwaarden vermeld.

  2. U bent volledig aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan het voertuig door een verkeerde beoordeling van de hoogte of breedte van het voertuig en het in aanraking komen met uitstekende en overhangende voorwerpen. Deze aansprakelijkheid kan nimmer door enige afkoop worden uitgesloten. U bent eveneens volledig aansprakelijk voor elke schade aan de ruiten van het voertuig. Deze aansprakelijkheid kan evenmin door enige afkoop worden uitgesloten .

  3. Indien u erin voorziet dat uw eigen verzekering uw aansprakelijkheid voor verlies of schade aan het voertuig dekt, dan machtigt u ons een regeling met betrekking tot een dergelijk verlies of schade direct met uw verzekeraar(s) te onderhandelen en overeen te komen en stemt u ermee in dat enige vergoedingen betreffende een dergelijk verlies of schade direct aan ons of volgens onze opdracht worden betaald.
  4. Tevens kan Bruno Car Rental alle gevolgschade welke voortvloeit uit het niet respecteren van de bepalingen vermeld in artikel 2, integraal verhalen aan de huurder.
  5. In dit opzicht is het de huurder niet toegestaan enige verklaring te doen ten opzichten van verbalissanten of derde-betrokken-schadelijders waardoor de mogelijkheden tot verdediging of afwending van eventuele schade-claims worden beperkt of bemoeilijkt.
  6. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade aan alle bezittingen of waarden, vervoerd of achtergelaten in of op het voertuig door de huurder of ieder ander persoon, tijdens de duur van onderhavig contract of na het inleveren van genoemd voertuig bij de verhuurder, of voor verliezen of schade die direct of indirect zouden kunnen voortvloeien uit en mechanische tekortkoming van het voertuig en wordt ontlast van alle verantwoordelijkheden. 
 5. Verboden gebruik van het voertuig
  1. U bent bevoegd het voertuig te gebruiken volgens de voorwaarden als vervat in deze paragraaf 5 en paragraaf 2 hiervoor, doch te allen tijde op een verantwoordelijke manier. Indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, houden wij u verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheden of redelijkerwijs door ons geleden verliezen of alle schade of redelijkerwijs door ons geleden of gemaakte kosten te gevolge van uw overtreding. Daarnaast riskeert u geen aanspraak te kunnen doen op enige door u gekozen afkoop of verzekering. Bij inbreuk op deze huurovereenkomst behouden wij ons het recht voor het voertuig ten allen tijde en op uw kosten terug te nemen.
  2. U dient op het voertuig toe te zien en ervoor te zorgen dat het voertuig goed afgesloten wordt en op een veilige plaats wordt geparkeerd wanneer u het niet gebruikt en de eventuele aanwezige beveiligingsapparatuur in te stellen en te gebruiken. U dient alle losse radio’s en/of radiofronten uit het voertuig te nemen en op een veilige plaats te bewaren wanneer er zich niemand in het voertuig bevindt. U dient de veiligheidsgordels en, indien van toepassing, kinderzitjes en overige beschermende voorzieningen voor kinderen te gebruiken.
  3. U dient de juiste brandstof te gebruiken en de olie en meters voor overige vloeistoffen na 1000 km te controleren en deze vloeistoffen indien nodig bij te vullen. Indien u een probleem heeft vanwege een ongeval of een mechanisch defect, dan dient u contact met ons op te nemen via het nummer +32 89 56 38 00 of info@brunocarrental.be. Het is niet toegestaan het voertuig zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te (laten) repareren. Indien blijkt dat u niet tijdig heeft gemeld dat er onderhoud nodig is, dan wordt de factuur van onderhoud en eventuele schade opgesteld.
  4. U mag het voertuig niet gebruiken of toestaan dat het wordt gebruikt:
   1. voor het tegen betaling vervoeren van passagiers;
   2. voor het tegen betaling vervoeren van vracht;
   3. voor het aanduwen of op sleeptouw nemen van enig voertuig, trailer of ander object (zonder onze uitdrukkelijke toestemming);
   4. buiten de wegen of op wegen die ongeschikt zijn voor het voertuig;
   5. wanneer het overbeladen is of wanneer de lading niet juist is gezekerd. Het laadvermogen vermeld op het keuringsbewijs MAG niet overschreden worden.;
   6. voor het vervoeren van een voorwerp of een stof die, vanwege de conditie of geur ervan schade kan toebrengen aan het voertuig en/of onze mogelijkheid het voertuig weer te verhuren kan vertragen;
   7. om deel te nemen aan een race, rally, test of andere wedstrijd;
   8. in strijd met verkeersregels of enige andere regelgeving;
   9. voor een illegaal doel;
   10. voor onderverhuur;
   11. voor het rijden of laten rijden op terreinen die niet algemeen toegankelijk zijn, waaronder begrepen maar niet beperkt tot start- en landingsbanen van luchthavens, bedieningswegen van luchthavens en bijhorende terreinen;
   12. voor rijlessen; of
   13. in strijd met een van de eisen ten aangezien van bestuurders als vervat in bovenstaande paragraaf 2.
  5. Behoudens onze voorafgaande schriftelijk toestemming mag het voertuig alleen worden meegenomen naar de volgende landen:
   Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Italië (maar zie paragraaf 5.6), Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Republiek Ierland, San Marino, Spanje (daaronder niet begrepen de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla), het Verenigd Koninkrijk (inclusief Noord-Ierland), Zweden en Zwitserland.
 6. Betaling van kosten
  Indien u de aan ons krachtens deze Huurovereenkomst verschuldigde kosten niet volledig betaalt binnen het tijdsbestek als aangegeven op uw rekeningoverzicht, dan behouden wij het recht u, naast de uitstaande kosten, rente in rekening te brengen tegen een percentage van 3% boven het interbancair maandelijks basisleentarief.
 7. Kosten
  1. De kosten als vermeld in het huurformulier geven uw gebruik van het voertuig aan zoals tussen ons overeengekomen bij aanvang van uw huur en omvatten de basishuurkosten; de kosten voor optionele of bijkomende diensten waarvoor u heeft gekozen; alsmede van toepassing zijnde belastingen tegen het niet geldende tarief.
  2. De basishuurkosten bestaan minimaal halve oféén huurdag (de periode van 4 uur of 24 uur vanaf de aanvang van de huur) en bevatten een post voor de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en, indien van toepassing, Licentiegeld voor het Voertuig / wegenbelasting (voor uw aandeel in de verplichte kosten die wij maken om het voertuig op de weg te mogen houden). Er kan een post Locatie Servicekosten. Worden opgevoerd in geval van hogere huurkosten vanuit bepaalde locaties. Ook kan een Leeftijd Bestuurderstoeslag van toepassing zijn wanneer u, of een tweede bestuurder, jonger bent/is dan 25 jaar.
  3. Extra kosten kunnen ontstaan uit uw gebruik van het voertuig tijdens de huurperiode, zoals verlies van of schade aan het voertuig, tankkosten, kosten voor een te late inlevering, toeslag voor een tweede bestuurder, kosten voor extra schoonmaak, tolgelden of boetes of kosten voortkomend uit verkeers- of parkeerovertredingen tijdens de huurperiode (waaronder begrepen de redelijke administratiekosten overeenkomstig paragraaf 14.2).
  4. Alle kosten worden berekend overeenkomstig aan onze huidige tarieven en zijn onder voorbehoud van een eindafrekening na afloop van de huurperiode.
  5. De verhuurder heeft het recht van de huurder een waarborg te eisen, hetzij bij het in ontvangst nemen van het voertuig, hetzij bij aanvraag om verlenging. De verhuurder heeft het recht om het bedrag van de waarborg te compenseren, zonder toestemming van de huurder, met elk bedrag dat de huurder van de verhuurder verschuldigd blijft.
 8. Kosten voor koerswisseling
  We kunnen u de optie geven om uw huurkosten door onze verwerkende bank te converteren van de munteenheid in het land waar u het voertuig huurt naar de munteenheid van het land waar u woont (d.w.z. de munteenheid waarin uw creditcard wordt belast). U kunt er ook voor kiezen door ons in uw plaatselijke munteenheid te worden belast, waarna de uitgevende bank de huurkosten in de munteenheid van uw creditcard omzet. Als u voor onze service kiest, gebruikt onze verwerkende bank een groothandelskoers, die wordt geleverd door een achtenswaardige wisselkoersdealer voor de dag waarop we de kosten van uw account belasten. Onze bank past een wisselkoerscommissie van 3% van de transactiewaarde toe. Als u de conversie door uw kaartuitgever wilt laten uitvoeren, betaalt u de kosten voor de koersomwisseling die zij u in rekening brengen. Uw keuze wordt in uw huurpapieren samengevat. Vraag een folder bij de receptie voor meer informatie.
 9. Tankkosten
  De huurauto wordt u met een volle tank geleverd. Wanneer u de auto met minder dan een volle tank inlevert, dan dient u tankkosten te betalen voor de brandstof en de service van het tanken tegen het van toepassing zijnde tarief als gespecificeerd in de Huurovereenkomst. (Tankbeurt + 10 euro kosten (excl 21% BTW).
 10. Aansprakelijkheid voor eigendom
  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige geautoriseerde bestuurder of passagier voor verlies van of schade aan eigendommen die in het voertuig worden achtergelaten tijdens de huurperiode of daarna. Dergelijke eigendommen zijn geheel voor uw risico.
 11. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
  1. Wij zijn wettelijk verplicht te voorzien in een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze dekking is in de huursom inbegrepen.
  2. Onze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen beantwoordt aan alle wettelijke vereisten en beschermt ons, u en iedere geautoriseerde bestuurder tegen vorderingen van derden wegens dood of letsel of schade aan iemand anders eigendom veroorzaakt door gebruik van het voertuig.
  3. In geval dat een derde overlijdt of letsel of schade aan eigendom lijdt veroorzaakt door gebruik van het voertuig waarbij u of enig geautoriseerde bestuurder heeft gehandeld in strijd met de voorwaarden van deze huurovereenkomst, dan aanvaardt u gehouden te zijn om, indien wij zijn verplicht tot een vergoeding (i) van betalingen die verzekeraars namens of ten behoeve van u aan een derde doen en/of (ii) aan enige derde partij, die vergoedingen aan ons terug te betalen.
 12. Ongelukken, diefstal en vandalisme
  1. U dient voor zover mogelijk, verkeersongelukken, verlies, schade of diefstal betreffende het voertuig onmiddellijk bij de politie aan te geven en binnen de 24u na het voorval of het ontdekken van het voorval aan ons te melden.
  2. In het geval van een ongeval is het u niet toegestaan enige aansprakelijkheid te erkennen, enige partij van aansprakelijkheid te ontslaan, enige aanspraak te schikken of enige te aanvaarden. Wel dient u de namen en adressen van alle betrokkenen, waaronder getuigen, te noteren en over te maken aan Bruno Car Rental.
  3. Er dient altijd een schade- of diefstalformulier van Bruno Car Rental te worden ingevuld en bij het terugbrengen van het voertuig bij ons te worden ingeleverd. Indien dit niet gebeurt vervalt de franchise.
  4. U gaat ermee akkoord met ons en onze verzekeraars samen te werken bij enig onderzoek of procesgang voortkomend uit enig verlies van of schade aan het voertuig.
  5. Technische bijstand. In alle huurovereenkomsten is een Benelux Assistance van Touring Business Solutions inbegrepen
   1. Pechverhelping in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) en 50km in Duitsland en Frankrijk;
   2. Interventie in alle gevallen: mechanische panne, verkeersongevallen, brandstofpanne, gebruik van verkeerde brandstof, vastrijden van het voertuig, vandalisme, diefstal, verlies van sleutels, enz.;
   3. In geval van sleping moet de wagen gebracht worden bij Garage Pagnotta, Rijksweg 561, B-3630 MAASMECHELEN, tel. +3289764179;
   4. Terug-naar-huis service;
   5. Pechverhelping in België 02-2863461 (Buitenland: +32 2 286 34 61);
   6. Option 'Europe +' (uitgebreide dekking Europese Unie (uitgezonderd Esland, Letland, Litouwen en Cyprus). Niet gedekt: landen in staat van oorlog, van burgeroorlog, van krijgswet of die gebukt gaan onder terrorisme. Deze optie 'Europe +' kan u aankopen aan het bedrag van eenmalig bedrag van 60 euro voor de ganse huurperiode.
 13. Beperking van de aansprakelijkheid
  1. Onverminderd hetgeen hierover elders in deze overeenkomst werd uiteengezet, zullen wij niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde voor enig verlies of schade voortkomend uit de huur anders dan ten gevolge van onze nalatigheid of opzet of enige andere tekortkomingen onzerzijds op deze huurovereenkomst.
  2. Wij zijn onder geen enkel beding aansprakelijk voor indirect of onvoorzien verlies of schade, daaronder begrepen winstderving of gemiste kansen.
 14. Tolgelden, parkeerboetes en verkeersovertredingen
  1. U bent volledig verantwoordelijk voor alle tolgelden en eventuele boetes of andere gevolgen van het overtreden van verkeersregels (daaronder begrepen spitsheffingen), parkeervoorschriften of –verboden of enig andere wetten of regelgeving tijdens de huurperiode.
  2. U stemt er mee in dat indien wij dergelijke tolgelden, boetes, kosten of aanverwanten dienen te verwerken en/of/ te betalen, wij het bedrag daarvan plus 50 euro aan administratiekosten voor het verwerken hiervan, aan u in rekening te kunnen brengen.
  3. Op verzoek zullen wij u voorzien van een kopie van kennisgevingen van verkeersovertredingen die wij ontvangen.
 15. Persoonlijke gegevens
  1. Door het aangaan van deze Huurovereenkomst gaat u akkoord met het geautomatiseerd opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons in verband met deze Huurovereenkomst ten bescherming van onze eigendommen. Dienovereenkomstig kunnen, indien u zich niet aan deze Huurovereenkomst houdt, uw persoonlijke gegevens aan derden worden bekendgemaakt of overgedragen voor zover noodzakelijk voor het bijstaan in de terugvordering of ter voorkoming van schade aan onze eigendommen.
  2. U heeft het recht op toegang tot, corrigeren van en/of verwijderen van uw persoonlijke gegevens in ons bezit. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacybeleid, dat op verzoek aan de balie of via onze website verkrijgbaar is.
 16. Interpretatie
  Indien enige voorwaarden van deze huurovereenkomst op grond van het heersend recht (geheel of gedeeltelijk) ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zal blijken te zijn, dan zal (het deel van) deze betreffende voorwaarde worden geacht geen deel uit te maken van deze huurovereenkomst doch zal de rest van deze huurovereenkomst volledig van kracht en rechtsgeldig blijven.
 17. Heersend recht
  Wij streven ernaar alle geschillen in der minne op te lossen, Indien dit niet mogelijk is, dan is het recht van het land waar u de huurovereenkomst heeft ondertekend van toepassing en aanvaardt u de niet exclusieve rechtsmacht van de rechter van dat land.
Bijkomende voorwaarden 

Mogelijke extra kosten:

 • Admin Fee Boetes: 50 euro
 • Negeren Rookverbod: 100 euro
 • Verlies Boorddocumenten: 80 euro
 • Cleaning kost: vanaf 50 euro tot maximum 150 euro
 • Verlies Sleutel: 300 euro
 • Derving na ongeval of ontvreemding: 70 euro per dag
 • Bandenbreuk: doorbelasting integraal kostprijs
 • Admin. kosten schade/ongeval: 200 euro

Franchise op Burgerlijke Aansprakelijkheid-verzekering   

 • 1000 euro per ongeval: voor alle categorieën

Franchise op eigen schade of diefstal:

 • 5.000 euro per schadegeval : categorie B4,C4
 • 5.000 euro per schadegeval: categorie J
 • 5.000 euro per schadegeval: D4 en E4

Schade door niet naleving van de afmetingen van de wagen wordt VOLLEDIG gedragen door de huurder.
Schade aan het dak wordt dus volledig betaald door de huurder.
Glasschade wordt VOLLEDIG gedragen door de huurder.
In geval van opzettelijke schade of grove nalatigheid vervalt elke beperking en is de schade integraal verhaalbaar bij de huurder.
Bij Panne wordt er geen schadevergoeding of korting toegestaan door Brim.
Bij panne of defect van het voertuig na ingebruikname kan de huurder op geen enkele wijze aanspraak maken op enige schadevergoeding.
Bij niet tijdig melden van een onderhoudsinterval, worden de kosten gedragen door de huurder.
Ongevallen met derden dienen binnen de 24 uur aangegeven te worden bij ons kantoor. Zo niet betaalt de huurder de volledige schade.

 

Opgelet:
 • Creditkaart verplicht (Uitzonderingen worden enkel gemaakt voor contracten van een duurtijd van maximum 24h). Wij aanvaarden Visa en Mastercard;
 • Absoluut rookverbod in al onze wagens.